İşyeri Kiraya Verilecektir. 24 Mart 2017

 

İLAN

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Mülkiyeti belediyemize Şehirlerarası otobüs Terminali içerisinde bulunan aşağıda Blok , iç kapı numaraları yazılı gayrimenkuller işyeri olarak kullanılmak üzere Belediye Encümeninin 03/03/2017 tarih ve 368 sayılı kararına göre 3 yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince Şartnamesi dahilinde muhammen bedel üzerinden Açık Artırma Usulü ile ayrı ayrı kiraya verilecektir.

 

S.NO

ADRESİ

KAPI NO

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ

 TEMİNAT (TL)

GÜVENCE

BEDELİ (TL)

1

Şehirlerarası otobüs Terminali-Büfe  

Z 26

5.000,00

150,00

4.850,00

2

Şehirlerarası otobüs Terminali-Ofis

Z 36

20.000,00

600,00

4.400,00

3

Şehirlerarası otobüs Terminali-Ofis

Z 35

12.000,00

360,00

4.640,00

4

Şehirlerarası otobüs Terminali-Ofis

B blok 1

5.000,00

150,00

4.850,00

5

Şehirlerarası otobüs Terminali-Ofis

B blok 2

5.000,00

150,00

4.850,00

6

Şehirlerarası otobüs Terminali-Ofis

B blok 4

5.000,00

150,00

4.850,00

7

Şehirlerarası otobüs Terminali-Ofis

B blok 6

5.000,00

150,00

4.850,00

8

Şehirlerarası otobüs Terminali-Ofis

B blok 7

5.000,00

150,00

4.850,00

9

Şehirlerarası otobüs Terminali-Ofis

B blok 8

5.000,00

150,00

4.850,00

10

Şehirlerarası otobüs Terminali-Ofis

B blok 10

5.000,00

150,00

4.850,00

11

Şehirlerarası otobüs Terminali-Ofis

C blok 7

6.250,00

187,50

4.812,50

12

Şehirlerarası otobüs Terminali-Ofis

C blok 8

6.250,00

187,50

4.812,50

13

Şehirlerarası otobüs Terminali-Ofis

C blok 9

6.250,00

187,50

4.812,50

14

Şehirlerarası otobüs Terminali-Ofis

C blok 10

6.250,00

187,50

4.812,50

İhalesi; 24 Mart 2017 Cuma günü saat 16.00'da başlamak üzere her 10 (on) dakikada bir Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde bedeli mukabilinde (50,00.TL.) temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30’ya kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

İhaleye girebilmek için isteklilerin;

a- Nüfus cüzdanı aslı ve ihale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh

adresini gösterir belgenin ibrazı,

b- Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriliyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki

belgesi ve imza sirküleri,

c- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye

Katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi, ortak

girilmesi halinde ortak girişim belgesi,

d- Tebligat adresinin iş ve ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması

durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,

e- Geçici teminatı ve güvence bedeli ve şartname bedellerinin yatırıldıklarına dair belge ,

f- İsteklilerin Belediyemize borcunun bulunmadığına dair Belediyemiz Mali Hizmetler

Müdürlüğü Gelir Servisinden alınacak belge,

g- Belediyeye kira borcu olan gerçek ve tüzel kişiler ile bunların 1.derece yakınları da ihaleye katılamazlar.(Tüzel kişilerde ortakları kapsar) 

h-  Katılımcıya ait 2016  yılı içerisinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve

Sanayii Odası veya benzeri odalardan alınmış kayıt belgesi, (İhaleden önce en fazla 30 gün içinde

alınmış olacaktır.)

ı- Katılımcıların vergi mükellefi olduklarını gösteren belge ve bağlı bulundukları vergi dairesinden alınacak olan borcu olmadığına dair belge (İhaleden önce en fazla 30 gün içinde alınmış olacaktır.)

i-Şartnamesinde belirtilen faaliyet alanında en az 3(üç) yıl faal olduklarını gösterir; bağlı bulundukları oda kayıt belgesi veya vergi dairesi kayıtlarını ibraz etmeleri,

            j-Ofisler için müracaat edecekler Ulaştırma Bakanlığından alınmış Yetki Belgesi (yazıhane işletmecileri için) veya Seyahat Acenteciliği alanında çalıştığını ispat eden belgeleri (Maliye veya Oda Kayıt belgesi ile) ibraz etmeleri zorunludur.

İ L A N  O L U N U R.

Oluşturma Tarihi :13 Mart, 2017

Okunma Sayısı : 1141