Gayrimenkul (Arsa ve Daire ) Satışı Yapılacaktır.23.05.2017

İLAN

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu bilgileri bulunan gayrimenkuller (Arsa ve daire); 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin e bendi uyarınca Belediye Encümeninin 24/03/2017 tarih ve 497 sayılı kararına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince şartnamesi dahilinde Arsa Karşılığı Daire Alımı; pay teklifi % 35 yüzdesi üzerinden Açık Artırma usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

ALANI

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ   TEMİNAT

KARDEŞLER

6045

2

1287,46 m2

% 35

3.245,94

KARDEŞLER

6045

3

1619,49 m2

% 35.

4.083,05

KARDEŞLER

4959

2

2763,23 m2

% 35

6.966,65

KARDEŞLER

4960

3

3805,80 m2

% 35

9.595,18

         

            İhalesi; 23 Mayıs 2017 Salı günü saat 16:00 'da başlamak üzere her 10 dakikada bir Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50,00.TL bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30'a kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);

a-     İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerinin gösterir belgenin ibrazı,

b-     Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi imza sirküleri,

c-     Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,

d-     Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,

e-     Geçici Teminatı ile Güvence bedelini karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri,

f-      İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2017 yılı içersinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt belgesi(Faaliyet alanı ile ilgili),

g-     İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir.

h-     İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde  olup,  kat  karşılığı inşaat yaptırılması  işinde,  İhale     Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır

 

 

İLAN OLUNUR

Oluşturma Tarihi :09 Mayıs, 2017

Okunma Sayısı : 1792