Yamaç Evi Kiraya verilecektir. 07.08.2018

 

 

İLAN

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

            Belediyemiz tarafından Paşabahçe Mesire alanı içerisinde (tapuda Akdeğirmen Mahallesi 764 ada, 9 parsel) yaptırılmış olan 21 adet Yamaç Evi; Belediyemiz Meclisinin 07/06/2018 tarih ve 245 sayılı Kararı ve Belediye Encümeninin 06/08/2018 tarih ve 1037 sayılı kararına göre 5 yıl süre ile konaklama ve ağırlama alanında faaliyet göstermek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince Şartnamesi dahilinde muhammen bedel üzerinden Açık Artırma Usulü ile kiraya verilecektir.

S.NO

ADRESİ

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ

 TEMİNAT (TL)

GÜVENCE

BEDELİ (TL)

1

21 Adet Yamaç Evi Paşabahçe Mesire Alamı

300.000,00

9.000,00

1.000,00

 

 

İhalesi; 07 Ağustos  2018 Salı günü saat 16.00 'da Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde bedeli mukabilinde (500,00.TL.) temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30’ya kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

 

İhaleye girebilmek için isteklilerin;

a- Nüfus cüzdanı aslı ve ihale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh

adresini gösterir belgenin ibrazı,

b- Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriliyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki

belgesi ve imza sirküleri,

c- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye

katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi, ortak

girilmesi halinde ortak girişim belgesi,

d- Tebligat adresinin iş ve ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması

Durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,

e- Geçici teminatı ve güvence bedeli ve şartname bedellerinin yatırıldıklarına dair belge,

f- İsteklilerin Belediyemize borcunun bulunmadığına dair Belediyemiz Mali Hizmetler

Müdürlüğü Gelir Servisinden alınacak belge,

h-  Katılımcıya ait 2018 yılı içerisinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve

Sanayii Odası veya benzeri odalardan alınmış kayıt belgesi, (İhaleden önce en fazla 30 gün içinde

alınmış olacaktır.)

ı- Katılımcıların vergi mükellefi olduklarını gösteren belge ve bağlı bulundukları vergi dairesinden alınacak olan borcu olmadığına dair belge (İhaleden önce en fazla 30 gün içinde alınmış olacaktır.)

i- Katılımcıların otelcilik alanında faaliyet gösterdiklerine dair bağlı bulundukları odadan veya vergi dairesinden alacakları faaliyet belgesinin ibrazı şarttır.,

 

 

 

 

İ L A N O L U N U R.

Oluşturma Tarihi :31 Temmuz, 2018

Okunma Sayısı : 466