Otopark Satışı Yapılacaktır.14.08.2018

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN


1-        Mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ve Sivas Belediyesine ait aşağıda tapu bilgileri belirtilen ve üç ayrı bağımsız bölümden oluşan Otopark vasıflı taşınmaz mallar bir bütün olarak; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif usulüyle satılacaktır.

2-     Taşınmazın muhammen bedeli 7.500.000,00 TL olup, geçici teminat tutan 225.000,00 TL'dir.

3-     İhale, İl Encümenince, 14 Ağustos 2018 Salı Günü Saat 10.00'da Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4-     İhaleye ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir/temin edilebilir.

5-        İSTEKLİLERİN: Aşağıdaki belgeleri içeren Kapalı Teklif Zarfını (Dış Zarf) ihale saatine kadar, makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermesi gerekmektedir.

           Dış Zarfta aşağıdaki belgeler bulunmalıdır

            a)        İç Zarf (Teklif Zarfı)

            b)         Nüfus Cüzdanı (Aslını ibraz etmek şartıyla fotokopisi)

            c)      Tebliğe esas ikamet belgesi,

            d)        İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnamesi,

            e)         İstekli tüzel kişilik ise bağlı olduğu oda kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi ile şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirküsü,

            f)        Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,

           g)        Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış, yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminata ait alındı makbuzu (T.C. Ziraat Bankası Sivas Merkez Şubesi İBAN: TR74 0001 0002 3036 9171 0050 03 nolu Sivas İl Özel İdaresi hesabına yatırılacaktır.) veya usulüne uygun düzenlenmiş Banka Teminat Mektubu.

           h)  Şartname, (her sayfası iştirakçi tarafından İmzalanacaktır.)

6-     İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

7-     İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8-     Telgraf, faks veya e-postayla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

 

İlan Olunur.

 

 

SATILACAK TAŞINMAZIN

 

 

Maliki

 

Taşınmazın Bulunduğu Yer ve Tapu Bilgileri

 

Hisse Oranı

 

Arsa Payı

İmar

Durumu ve

Niteliği

 

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

Sivas Merkez

Çarşıbaşı Mah.

3986 ada

1 nolu parsel

 

 

 

 

A Blok 3. Bodrum Kat 1 Bağımsız Blm. No

 

Tam

 

1055/3617

 

 

 

 

Otopark

 

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

 

A Blok 2. Bodrum Kat 2 Bağımsız Blm. No

 

Tam

 

1200/3617

 

 

 

SİVAS BELEDİYESİ

 

A Blok 1. Bodrum Kat 3 Bağımsız Blm. No

 

Tam

 

548/3617

 

 

 

Oluşturma Tarihi :03 Ağustos, 2018

Okunma Sayısı : 173