Paşabahçe Mesire Alanında Lokanta Kiraya Verilecektir. 18 Eylül 2018

İLAN

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

            Mülkiyeti belediyemize ait tapuda Akdeğirmen Mahallesi 764 ada, 9 parselde kayıtlı Paşabahçe mesire alanına Belediyemiz tarafından yapılan çok amaçlı Restaurant ve Cafe; 5 yıl süre ile çok amaçlı sosyal tesis (Kafe, Lokanta, Toplantı, Konferans, Tiyatro, Dernek toplantıları ve benzeri olmak üzere her türlü kültürel ve sosyal etkinlik alanı )olarak faaliyet göstermek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince Şartnamesi dahilinde muhammen bedel üzerinden Açık Artırma Usulü ile kiraya verilecektir.

NEVİİ                 MUHAMMEN BEDEL :   GEÇİCİ TEMİNAT:   GÜVENCE BEDELİ:

Kafe-Restaurant vb.        250.000,00 TL/YIL                   7.500,00TL                    2.500,00 TL

Sosyal Tesis

 

İhalesi; 18 Eylül  2018 Salı günü saat 16.55 'da Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde bedeli mukabilinde (1.000,00.TL.) temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30’ya kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

 

İhaleye girebilmek için isteklilerin;

a-     İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış, iş veya ikametgâh adreslerini gösterir belgenin ibrazı,

b-    Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi ve imza sirküleri,

c-     Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,

d-    Tebligat belgesinin iş ve ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,

e-     Geçici Teminatı ile Güvence bedelini karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri,

f-      İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge, (Gelir Servisinden alınacak)

g-     Katılımcıların bağlı bulundukları vergi dairesinden alınacak olan borcu olmadığına dair belge (İhaleden önce en fazla 30 gün içinde alınmış olacaktır. )

h-    İstekliye ait 2018 yılı içersinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odasına veya benzeri odalara ait kayıt belgesinin ibrazı şarttır.

i-      Kafe, Lokanta veya sosyal tesis salonu işletmeciliği faaliyet alanlarında en az 5 (beş) yıl faal olduklarını gösterir; bağlı bulundukları oda kayıt belgesi veya vergi dairesinden alınmış faaliyet belgelerini ibraz etmeleri zorunludur.

 

 

 

 

İ L A N O L U N U R.

Oluşturma Tarihi :10 Eylül, 2018

Okunma Sayısı : 653