Cadde ve Yol Üzeri Araç Parklanma İşi Kiraya Verilecektir. 25 Eylül 2018

İLAN

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

            Belediyemizin uhdesinde bulunan ilimiz merkez Atatürk Caddesinde 105, Belediye Sokakta 39, Kongre Sokakta 21,  Kayırcık Sokakta 54, Nizam Sokakta 40, Muammer bey Sokakta 27, Celal Bayar Caddesinde 76, Eskibuğday Pazarı Sokakta 66, Kepenek Caddesinde 57, Perakende Sebzeli Halinde 20, Sait Paşa Caddesinde 31, Çarşıbaşı Caddesinde 25, Hikmet Işık Caddesinde 99 olmak üzere toplam 660 araçlık ücretli parkomat (büyük araçlar hariç olmak üzere) uygulaması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince şartnamesi dâhilinde muhammen bedel üzerinde Açık Artırma Usulü ile 1(bir) yıllığına kiraya verilecektir.

 

      Parklanmaya müsait    MUHAMMEN       GEÇİCİ                 GÜVENCE        

  NEVİİ      :      ARAÇ SAYISI   :       BEDEL        :    TEMİNAT:               BEDELİ  

PARKOMAT           660                             660.000,00 TL./YIL   19.800,00 TL.             5.200,00 TL.

(Cadde Üzeri Parklanma)

İhalesi; 25 Eylül 2018 Salı günü saat 16.00'da Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde bedeli mukabilinde (1.500,00.TL.) temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30’ya kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

 

İhaleye girebilmek için isteklilerin;

a-     İstekli gerçek kişi ise, 1(bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerini gösterir belgeyi ve nüfus cüzdan suretinin ibrazı,

b-    İstekli tüzel kişi ise, şirket imza sirküleri ile belgelerdeki imzalara ait imza sirküleri ve yetki belgesi,

c-     Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,

d-    Tebligat adresinin iş ve ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,

e-     Geçici Teminatı ile Güvence bedelini ve şartname bedelini karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri,

f-      İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge(Gelir Servisinden alınacak),

g-     Katılımcıların bağlı bulundukları vergi dairesinden alınacak olan borcu olmadığına dair belge (İhaleden önce en fazla 30 gün içinde alınmış olacaktır.)

h-    İstekliye ait 2018 yılı içerisinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayii Odasına veya benzeri odalara ait kayıt belgesinin ibrazı şarttır.

i-      İsteklilerin Açık veya kapalı otopark işletmeciliği alanında en az 5 yıllık parkomat (ücretli parklanma) uygulaması çalıştırdığına dair İş Bitirme belgesi ibrazı şarttır.

 

 

 

İ L A N  O L U N U R.

Oluşturma Tarihi :14 Eylül, 2018

Okunma Sayısı : 612