AQUA PARK YAPIMI.14 Mart 2017

İLAN

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

            Belediyemiz Meclisinin 07/12/2016 tarih ve 562 sayılı Kararı ile Mülkiyeti Belediyemize ait tapuda Yıldızeli İlçesi kalın Köyü Sıcak çermik mevki 115 ada, 1 parselde kayıtlı yaklaşık 60.885,82 m² alan içerisine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin e bendine göre 29 yıllık sınırlı ayni hak tesis edilerek, yap işlet devret modeliyle AQUA Park yapılarak Belediye Encümeninin 17/02/2017 tarih ve 284 sayılı kararları ile 29 (yirmidokuz) yıllığına 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince Şartnamesi dâhilinde muhammen bedel üzerinden Açık Artırma Usulü ile kiraya verilecektir.

 

NEVİİ                MUHAMMEN BEDEL :   GEÇİCİ TEMİNAT:   GÜVENCE BEDELİ:

AQUA PARK              10.000,00 TL/YIL              300,00TL   ..             700,00 TL

 

İhalesi; 14 Mart 2017 Salı günü saat 16.00'da Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde bedeli mukabilinde (50,00.TL.) temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30’ya kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

 

 

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);

a-     İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış, iş veya ikametgâh adreslerini gösterir belgenin ibrazı,

b-    Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi ve imza sirküleri,

c-     Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,

d-    Tebligat belgesinin iş ve ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,

e-     Geçici Teminatı ile Güvence bedelini karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri,

f-      İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge, (Gelir Servisinden alınacak)

g-     Katılımcıların bağlı bulundukları vergi dairesinden alınacak olan borcu olmadığına dair belge (İhaleden önce en fazla 30 gün içinde alınmış olacaktır. )

h-    İstekliye ait 2017 yılı içersinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odasına veya benzeri odalara ait kayıt belgesinin ibrazı şarttır.

 

 

 

İLAN OLUNUR

Oluşturma Tarihi :06 Mart, 2017

Okunma Sayısı : 1267