Hurda Bedeli Karşılığı Yıkım İşi. 08.01.2019

 

 

İLAN

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi 5899 ada, 8, 9,11, 12, 13 ve 9 nolu parseller üzerinde bulunan Sivas Belediyesi eski Makine İkmal Tesisleri Belediye Encümeninin 14/12/2018 tarih ve 1857sayılı kararı uyarınca ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre şartnamesi dahilinde muhammen bedel üzerinden Açık Artırma usulü ile hurda bedeli karşılığı yıktırılacaktır.

İşin Türü

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Güvence Bedeli

Sivas Belediyesi

Makine İkmal (Eski) Tesisleri (5899 ada 9,11,12,13, parseller)

300.000,00 TL.

9.000,00 TL.

11.000,00 TL.

 

          İhalesi; 08 Ocak 2019 Salı günü saat 16:00 'da Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00.TL bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30'a kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);

a-     Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi imza sirküleri,

b-     Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,

c-     Tebligat adresini gösterir belge,

d-     Şartname bedelini, Geçici Teminatı ve Güvence Bedelini yatırdıklarını gösterir belgeyi ibraz etmeleri,

e-     İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir.

f-      Hurdacılık ve Yıkım İşleri yaptıklarına dair vergi levhası veya bağlı bulundukları oda kayıt belgesini ibraz etmeleri zorunludur.

g-     İstekliler 1 adet Kırıcılı Eskavatör; 1 Adet Yükleyici kepçe ve 1 adet Damperli Hafriyat Kamyonundan oluşan iş makinalarını bulunduğunu gösterir belge (Ruhsat) ibraz edecektir.

h-     İstekliler muhammen bedelin % 50 sinden az olmamak üzere iş deneyim belgesi ibraz edecektir.(Özel firmalardan alınacak iş deneyim belgeleri fatura ile ispat edilecektir.)

 

 

İLAN OLUNUR

Oluşturma Tarihi :19 Aralık, 2018

Okunma Sayısı : 843