Gayrimenkul (Arsa) Satışı. 24.08.2021

 

 

İLAN

 SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu bilgileri bulunan gayrimenkuller (Arsa); Belediyemiz encümeninin 06/08/2021 tarih ve 878 sayılı kararı uyarınca 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin e bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi gereğince şartnamesi dahilinde muhammen bedel üzerinden Kapalı Teklif ve Artırma usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.

          İhalesi; 24 Ağustos 2021 SALI günü saat 16:00'da başlamak üzere her 10 dakikada bir Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00.TL bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30'a kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

 

S. NO

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

PAYI

ALANI (m2)

MUHAMMEN BEDEL(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

1

UZUNTEPE

5483

47

320899/341202

3.208,99

1.925.394,00

57.762,00

2

KILAVUZ

5029

41

TAM

6.535,14

8.495.682,00

254.871,00

3

KILAVUZ

5029

42

TAM

6.565,71

8.535.423,00

256.063,00

4

KILAVUZ

5029

43

TAM

6.598,58

9.897.870,00

296.936,10

5

İŞHAN

123

59

TAM

1.531,99

3.063.980,00

91.920,00

6

İŞHAN

123

62

TAM

1.172,36

2.344.720,00

70.342,00

 

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);

a-     İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerinin gösterir belgenin ibrazı,

b-     Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi imza sirküleri,

c-     Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,

d-     Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,

e-     Geçici Teminatı ile şartname bedelini karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri,

f-      İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2021 yılı içersinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt belgesi,

g-     İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir.

h-     Yabancı istekliler için; Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, fax numarası ve elektronik posta adresleri ile yabancı isteklilerin sunacakları yurt dışında düzenlenmiş her türlü belgelerin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostille şerhini taşımalarını gerekmektedir,

i-      Dış zarf ile İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

1-Teklif mektubunu içeren zarf, tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve teklif vermeye yetkili kişinin imza beyannamesi, imza sirküleri ve hangi işe ait olduğunun yazılması(dış zarf)

2-Teklif mektubu: Teklif mektubunun istekli tarafından imzalanması ve bu mektupta şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.(iç zarf)

İLAN OLUNUR

Oluşturma Tarihi :13 Ağustos, 2021

Okunma Sayısı : 2486