Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Müdür : Harun KOÇBelediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü, imrenilen Yeşil Sivas'ı oluşturmak için yoğun çalışmalar sergilemektedir. Belediyemiz sınırları içerisinde kişi başına düşen aktif ve pasif yeşil alan miktarının sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent olma yolunda yeterliliğini sağlayarak; insanların daha rahat ve sağlıklı ortamlarda dinlenmelerine olanak tanıyacak alanlar yaratmak müdürlüğümüzün temel amacını oluşturmaktadır.


Müdürlüğümüzün genel görevleri ise;


İmar planında park, çocuk oyun alanı, yeşil alan olarak belirtilen açık-yeşil alanların peyzaj projelerinin hazırlanması, projeleri tamamlanan alanların yapılmasını veya ihale yoluyla yaptırılmasını sağlamak ve bu alanlara bitkisel peyzaj projesi dahilinde gerekli bitkisel materyali temin etmek,


Mevcut park ve çocuk oyun alanlarının bakım ve onarımını sağlamak,


Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan refüj, kavşak ve yolların bitkilendirilmesi, bakımını ve onarımını yapmak,


Kent estetiğinin önemli öğelerinde olan şehir mobilyalarının temin ve tanzimini sağlamak,


Şehri görsel bakımdan zenginleştirecek olan çiçeklik, havuz gibi uygulamaları yapmaktır.
Yazı İşleri Birimi


Gelen ve giden evrakların standart dosya palanına göre işlenmesi, kayıtları yapılan evrakların müdüre iletilmesi, müdürlük tarafından cevaplandırılan evrakların yazılması, imza ve kayıt altına alınması ve evrakların ilgili dosyalara kaldırılması, tüm personele ait sicil dosyalarının tutulması, günlük yazışmaların gerçekleştirilmesi ve ilgili dosyalara kaldırılması ile yükümlüdür. Diğer birim sorumlusu ve amirlerine karşı sorumludur.


Bakım Onarım Birimi

Müdürlükte ki her türlü teknik ve idari işlemleri mevzuat dâhilinde müdüriyetten aldığı emirler çerçevesinde ifa eder. Görev alanında ki yeşil alanlar, parklar, çocuk bahçeleri, sportif alanlar, piknik alanları, refüjler, korular ile bunların yapımı, bakımı, kontrol ve muhafaza işlerini yürütür. Emrinde ki personelin göreve devamını denetler. Disiplinli ve randımanlı olmasını sağlar. Her cins vasıta ve şoförlerin yasalara uygun, verimli çalışmasını temin etmek ve denetlemekle yükümlüdür.


Proje, Planlama ve Tatbikat Birimi 


Müdürlüğün tanzimi istenilen ve tasarlanan imar planlarında yapılması ön görülen park, yeşil saha, çocuk bahçesi, sportif alan, rekreasyon alanı, refüj vs. gibi yerlerin etüt ve planlamasını yapmak ve bunlara ait dosyaları tanzim etmek, ilgili amirleri ile iş birliği yaparak tanzimi yapılacak sahaların plan tatbikatlarının yerinde yürütmek ve kontrol etmek asli görevidir. Ayrıca mevcut park, çocuk bahçesi, yeşil saha, sportif saha ve refüjlerin revizyon planlarını yaparak onlara ait düzenli bir arşiv sistemini korumakla yükümlüdür


Sera ve Bitkisel Uygulama Birimi

Mevsimlik çiçek, fidan temin üretim, çim, çiçek-fidan dikim ve budama kesim iş ve işlemlerini yapmakla yükümlüdür. Müdürlüğün mevcut üretim yerleri ve yeşil sahalardaki bitkilerin hastalık ve haşerelere karşı mücadele işlerini yürütmek. Emrinde çalışan Bahçıvan ve bahçe işleri ile bunlara teslim edilen demirbaş mücadele malzemesinin korunmasından ve bu gibi personelin her türlü sevk ve idaresinden sorumludur.


Bakım hizmetleri başlığı altında ise Şehir içerisindeki park ve diğer yeşil alanların düzenli olarak sulama, çim biçimi, temizlik vb. bakım işlerini yapar. Belediyemize ait bulunan saha ve diğer yeşil alanların bakım ve sulanması işlerini yapar.


Güvenlik Birimi

10.06.2004 tarihinde kabul edilen 5188 sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun” hükümleri gereğince görev yapar. Kuruluşu sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma, burada bulunanları zorla işten alıkoyma, içeriden

 

v 1.1 2010 - 2014 © Powered By Sivas Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü              444 58 44             bilgi@sivas.bel.tr