Veteriner Müdürlüğü

  

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BÖLÜM I

 

GENEL HÜKÜMLER

 

MADDE - 1

 

AMAÇ VE KAPSAM :

 

Bu yönetmeliğin amacı,Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklar ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

 

  

MADDE - 2

 

DAYANAK :

 

Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

MADDE- 3

 

DEYİMLER VE TANIMLAR :

 

Bu yönetmelikte geçen;

 

Belediye : Sivas Belediyesini

 

Başkanlık : Sivas Belediye Başkanlığını

 

Müdürlük :Veteriner İşleri Müdürlüğünü

 

Personel : Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli tüm personeli

 

MADDE- 4

 

TEŞKİLAT VE ORGANLAR:

 

Veteriner İşleri Müdürlüğü 1 Müdür ve yeteri kadar personelden oluşmaktadır.  

MADDE- 5

 

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA KONULARI:

 

1. Bulaşıcı hayvan hastalıkları yönünden gerekli tedbirleri almak, koruyucu aşılamaları yapmak, aşısı yapılan hayvanların kayıtlarını tutmak.

 

2. Salgın hastalıkların görülmesi durumunda, ilgilileri ve kurumları haberdar etmek. Gerekli tedbirlerin alınmasında yardımcı olmak.

 

3. Belediye sınırları içindeki varsa hayvan pazarı ve kurban satış yerlerinin, genel hijyenik ve teknik şartlar yönünden kontrolünü yapmak, yasa, yönetmelik ve talimatnamelerin hükümlerini uygulamak.

 

4. Salgın hastalıklara sebebiyet verecek, karasinek, sivrisinek, kemirici ve et oburlarla uygun yöntemlerle mücadele etmek.

 

5. Başıboş sokak hayvanları rehabilite merkezi açmak, hayvanların sağlıklarını korumak ve üremelerini kontrol altına almak maksadıyla kısırlaştırmak, aşılamak, sahiplendirmek veya işaretlendirerek alındığı ortama bırakmak.Yasaklı,yaşlı,yavru,yaralı,hasta ve sakat olanları barınakta barındırmak.

 

6. Kuduz hastalığı ve Isırık vakalarında hayvanları müşahede altına almak, gerekli takipleri yapmak.

 

7. Kümes ve ahır şikâyetlerini Zabıta Müdürlüğü ile beraber değerlendirmek.

 

8. Ev ve süs hayvanlarının satışını yapan kişilere İl Gıda ve Tarım müdürlüğü yetkilileri tarafından yeterli sayıya (Örneğin:En az 10 kişi) ulaşıp bize bildirdiklerinde kurs açıp gerekli eğitimi vererek sertifikalandırmak.

 

9. Sahipli kedi ve köpeklerin kayıtlarını tutarak aşılarını yaptırıp yaptırmadıklarını sözlü olarak sorarak takiplerini yürütmek.

 

10. Mesleki konularda, birim içi ve birim dışı eğitim çalışmalarına katılımı sağlamak.İlaçlama personeli gerekli eğitimi uygulamalı olarak öğretmek.

 

11. Vatandaşlardan gelecek hayvan yetiştirme ve sağlığı ile ilgili bilgilendirme taleplerini İl Gıda ve Tarım Müdürlüğüne yönlendirmek.

 

12. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda, 5393 sayılı Belediye Kanununda,1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda,Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Dair Kanununda, Çevre Kanununda, Hıfzıssıhha Kanununda, 5179 sayılı Gıda Üretimi ve Satışı ile ilgili Kanununda ve diğer kanunlarda Belediye Veterinerlik İşleri Müdürlüğünü ilgilendiren görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

 

13. İnsan,çevre ve hayvan sağlığı ile ilgili olarak resmi kuruluşlarla, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğünü ilgilendiren konularda gerekli koordinasyonu sağlamak ve alınan kararları uygulamak.

 

MADDE- 6

 

MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 

a) Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

 

b) İşin icrası ihale edilmeden Belediye tarafından yapılıyorsa; Personel arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan personelin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,İşin yürütülmesi hizmet alımı olarak ihale yöntemiyle yapılıyorsa bu ihaleyi hazırlanmasını sağlamak,ihaleyi yapmak ve hizmetin ihale şartnamesine göre uygulanmasını sağlamak.

 

c) Personelin her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak,

 

d) Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek,

 

e) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak, personelle belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,

 

f) Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek, personelin devam/devamsızlığını izlemek ve görevlendirdiği sorumlulardan gerekli bilgiyi almak.Bu bilgi doğrultusunda gerekli talimatları vermek.

 

g) Müdüriyetin kuruluşuna uygun,yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek,

 

h) Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol sağlamak.

 

ı) Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konularailişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak,

 

I)Belediyenin stratejik plan ve performans programındaki ilgili hedefleri gerçekleştirmek,

 

j) İç ve dış denetim sırasında denetçilere ve yargıya intikal eden hususlarda mahkemelere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlamak,

 

k) Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumlu olup,Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri yapmak,

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM II

 

GENEL İLKELER VE TANIMLAR

 

MADDE-7

 

A- VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMEL YAPISI

 

Veteriner İşleri Müdürlüğünün bu günkü kuruluşu, görev konularının çeşitlerine dayanmaktadır. Müdürlüğün, amaç, görevler ve ilişkileri bakımından hem planlayıcı ve hem de uygulayıcı yönleri vardır. Veteriner İşleri Müdürlüğüne görev veren yürürlükteki yasalara göre Müdürlüğün iki yönlü niteliği olduğu görülmektedir.

 

1- Müdürlük kendi görev konularında araştırıcı, planlayıcı, izleyici, değerlendirici, denetleyici ve yol gösterici bir birim olarak çalışmaktadır.

 

2- Ayrıca yine kendi konularında bizzat uygulama da yapmaktadır.

 

Buna göre yukarıda belirtilen amaçların değerlendirilmesinde, ana görevlerinin yerine getirilmesinde ve iş ilişkilerinin gözetilmesinde Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün bu iki yönlü niteliği üzerinde önemle durulmalıdır.

 

B- GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK

 

1- Yetkiler ile görevlerin birbirlerinden kesin olarak ayrılmaları imkansızdır. Sorumluluk, yetki ve görev birbirleri ile çok yakından ilgisi bulunan birbirleri üzerinden tanımlanabilecek ve açıklanabilecek kavramlardır.

 

 

 

2- Görev, yetki ve sorumluluk konusunda bu yönetmelikte kabul edilen genel kurallar şunlardır.

 

a) Her eleman görevini yapmak için gerekli ve yeterli yetkiye sahiptir. Yetki ise bir görevi (Nitelik, nicelik, süre, yöntem v.b. hususlar yönünden) istenen biçimde yapmak için bağlı bulunan kişi yada makamdan alınan “Hak” olarak yorumlanmaktadır.

 

b) Her eleman görevini yapmamaktan eksik, yanlış veya geç yapmaktan yetkisi oranında sorumludur.

 

Sorumluluk “bir görevin (Nitelik, nicelik, süre, yöntem v.b. hususlar yönünden) istenilen biçimde yapılmasından ötürü bağlı bulunan kişi yada makama karşı hesap verme yükümlülüğü” olarak anlaşılmaktadır.

 

3- Yetki devri, yöneticilerin genel yönetim görevlerini daha etkin bir şekilde yapabilmeleri için yararlandıkları bir yöntem ilkesidir. Yetki devri, yasaların çalışma ilkesi ve şartlarının sınırlarına göre yapılır.

 

Bir yetkinin devredilmesi sonucunda, yetkiyi devreden yöneticinin o yetkinin kullanılmasından doğan genel sorumluluğu devam eder. Yetkiyi devreden ile devralan arasında yeni bir sorumluluk ilişkisi doğar.

 

Yetkiyi devralan o yetkinin kullanılmasından doğan cezai, parasal ve hukuki sorumluluklarından başka, yetkiyi devreden yöneticiye karşı görev sorumluluğu da yüklenmiş olur.

 

Bir göreve vekaleten atananlar o görev için gerekli yetkiye sahip olur ve o görevden dolayı sorumluluk yüklenilir.

 

BÖLÜM II

 

MADDE- 8

 

YÖNETİCİLERİN GENEL VE ORTAK GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

A- Her kademede yönetici durumunda bulunan kişileri “Yönetici” sıfatı ile yüklendiği yöneticiler için ortak ve genel bazı görev yetki ve sorumlulukları vardır.Yönetim kademelerinin düşey olarak sıralanmasında bu görev yetki ve sorumlulukların özleri değişmez, sadece en üst yönetim kademesinden başlayıp en alt yönetim kademesine doğru kapsam ve sınırları daralır. Yöneticilere ilişkin bu genel ve ortak görev yetki ve sorumluluklar ileride her birim için belirtilen özel görevlerin zamanında ve amaca uygun bir biçimde yapılmalarının ön şartları niteliğindedir. Bu nedenle, her yönetici hangi yönetim kademesinde bulunursa bulunsun bu görevleri yerine getirmek durumundadır.

 

Yönetmeliğin bu bölümü, Müdürlüğün kuruluş bütünü içinde yer alan kademelerin hepsinde ortak olan bu görevlerin her birim kademelerin ayrı ayrı tekrar edilmemesi için düzenlenmiştir.

 

Her yöneticinin temel görev, yetki ve sorumlulukları içerisinde şunlar vardır.

 

1- Planlama-Programlama :

 

a) Amaca ulaşmak için birbirini izleyen belli adımlar biçiminde çalışma planları ve programlarını hazırlamak, hazırlatmaktır.

 

b) Yetkisi içinde olan plan ve programları onaylamak, yetkisi içinde olmayanları bir üst kademedeki yöneticilere onaylatmaktır.

 

c) Bu çalışmalar sırasında yasaların, çalışma ilke ve şartların sınırları içinde kalmayı sağlamak.

 

2- Düzenleme :

 

a) İş ile ilgili hizmet boşluklarının veya olumsuz girişimlerinin olup olmadığını araştırmak, bunları giderici tedbirler almak.

 

b) İşin yapılması için gerekli mali kaynak, personel, malzemenin zamanında sağlanmasını görüp, gözetlemek.

 

c) İş ile ilgili çalışma şartlarını gözden geçirip, yapılan iş’ten maksimum verimi almak.

 

3- Koordinasyon :

 

a) İşin yapılması sırasında hangi birimler ile doğrudan doğruya veya dolaylı ilişkiler kurulması gerektiğini ve bu ilişkilerin kapsamını ortaya çıkartmak.

 

b) Bu ilişkileri sağlayıcı düzeni kurmak ve kurulan düzeni ilgili personele duyurmak.

 

 

 

 

 

4- Uygulamalı yönetim :

 

 

 

a) Görevi zamanında ve amaca uygun olarak sonuçlandırmak.

 

b) Asıl görevle ilgili yazışma, görüş alma, olur çıkartma gibi yan görevleri de yapmak, yaptırmak.

 

 

 

5- İzleme, denetleme, değerlendirme :

 

 

 

a) Uygulamanın görevin yapılışının belli aşamalarında sonuçları öğrenmek üzere bir değerlendirme düzeni kurmak.

 

b) Değerlendirme sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek veya çözüm önerisiyle üst kademeye sunmak.

 

6- Bilgi verme :

 

 

 

Görevin yapılışında ve sonuçlanmasından bir üst kademedeki yöneticiye veya diğer ilgili ve yetkililere devamlı olarak bilgi vermek.

 

7- Yönetimle ilgili diğer görev, yetki ve sorumluluklar :

 

 

 

Atama, yükseltme, yer değiştirme, mükafatlandırma ve cezalandırma işlemlerine ilişkin ön yazışmaları yapmak, yada bu konularda karar almak, sicil vermek, iş dağıtımını düzenlemek, yöneticisi olduğu birimi gereken yerlerde temsil etmek, Stratejik planın hazırlanması için gerekli olan kendi birimiyle ilgili bilgi ve belgelerini,birimin performans programını, birimin yıllık bütçe program önerilerini ve birim faaliyet raporlarını hazırlamak,

 

B- Yukarıdaki görevleri yerine getirirken ayrıca her yönetici aşağıdaki yönetim ilkelerini de göz önünde bulundurmalıdır.

 

1- İnisiyatif :

 

Yönetici, kendi biriminin görevine sahip çıkmalı, görevi yerine getirmek için yaratıcı olmalı, önce davranmalı, işi başlatıp sonuçlandırma yeteneği bulunmalıdır. Yönetici, görevin yapılışının her aşamasında yasaların, çalışma ilkesi ve koşullarının çizdiği sınıra kadar ilerlemekten çekinmemelidir.

 

2- Seçme ve Karar verme :

 

Yönetici, görevin her safhasında karar verme, kendisine ulaştırılan değişik çözümler arasında bir seçim yapma,karar verme yetkilerinin hangilerini bizzat kullanıp, hangilerine üst yönetim kademesine aktarması gerektiği bilgi ve becerisine sahip olmalıdır.

 

3- Kolaylaştırma : Yönetici, görevle ilgili bütün işlemleri kolaylaştırmak için devamlı olarak çare ve tedbirler aramalıdır.

 

4- Değiştirme :

 

Yönetici program uygulamalarında ortaya çıkabilecek değişikliklere uyabilme niteliği taşımalıdır.

 

 

 

5- Eldeki Kaynaklardan iyi yararlanma :

 

Yönetici, personel, araç-gereç v.b. kaynaklardan mevcut olanların hepsinden tam olarak yararlanmayı amaç bilmeli, ancak; bundan sonra yeni kaynak isteğinde bulunmalıdır.

 

6- Geliştirme :

 

Yönetici, kendi biriminin kuruluşunu,personelini,görevini yerine getirmeyle ilgili ilke şart ve işlemlerini sürekli olarak geliştirme yollarını aramalı, modern yönetim ilkelerindeki gelişmeleri izlemelidir.

 

7- Devamlılık :

 

Yönetici, bütün çalışmaları başından sonuna kadar kesintisiz olarak planlamalı ve düzenlemelidir.

 

 

 

8- Liderlik :

 

Yönetici, tutum ve davranışları ile elemanlarının saygı, itaat ve güvenlerini kazanmalıdır.

 

9- Moral :

 

Yönetici, elemanlarının sorumluluk duygusunu geliştirmeli, kendilerine olan güven duygularını beslemelidir.

 

10- Takdir ve ceza :

 

Yönetici,yürürlükteki ilke ve koşullara göre gereğinde takdir etmek; gereğinde ceza vermek yetkisini çekinmeden kullanabilmelidir.

 

11- Disiplin :

 

Yönetici, amaca kanunların öngördüğü yoldan ulaşmayı sağlayacak temel ilke ve şartlara kesinlikle uyulmasını sağlamalıdır.

 

12- Ortam :

 

Yönetici görevin yapılması için gerekli ortam, araç ve gereçleri, büro şartlarını sağlamalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM III

 

ORTAK HÜKÜMLER

 

MADDE- 9

 

TÜM PERSONEL:

 

a)Sınıf , etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranır.

 

b)Mesai bitiminde masa üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap ve masa gözlerine koyar veya kilitler.

 

c)Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli evrakı kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz.

 

d)Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir. Olumsuz bir durumda konu Müdüre yansıtılır. Müdür bu hususta gerekli önlemleri alır.

 

MADDE- 10

 

GELEN – GİDEN EVRAKA YAPILACAK İŞLEMLER :

 

a)Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır, yetkili tarafından havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

 

b)Gelen ve giden evrak, ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre kaydedilir. Müdürlük dışına yazılan evrak, zimmetle ilgili birime teslim edilir.

 

MADDE- 11

 

ARŞİVLEME VE DOSYALAMA :

 

a)Müdürlükçe yapılan tüm yazışmaların birer örneği konularına göre ayrı ayrı klasörlerde arşivlenir.

 

b)Dosyalama işleminde konularına göre ayrı ayrı yapılır.

 

-Gelen evrak dosyası - Genelge ve bildiriler dosyası

 

- Giden evrak dosyası - Yüklenici dosyası

 

- İhale dosyası - Köpekler için Pet Tanıtım kartı Dosyası

 

- Taşınır Mallar dosyası - Hakediş dosyası v.b.

 

MADDE- 12

 

YAZIŞMA:

 

Belediye birimleri arasındaki yazışmalar, müdürün imzası ile yürütülür.

 

Belediye dışı yazışmalar Başkanın imzası ile yürütülür.

 

Belediyeler, dış yazışmalarını mülki amiri aracılığıyla yapma zorunluluğunda değildir.

 

Doğrudan da dış yazışma yapar.

 

 

 

 

 

BÖLÜM IV

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

MADDE- 13

 

YÜRÜRLÜK:

 

Bu yönetmelik hükümleri, Belediye Meclisince kabul edilip, yayımlanmasından sonra yürürlüğe girer.

 

 

 

MADDE- 14

 

YÜRÜTME:

 

Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 Veteriner İşleri Müdürü Şahin ALICI

E-mail: sahinalici@sivas.bel.trOluşturma Tarihi :11 Kasım, 2014

Okunma Sayısı : 13870