4 TON TEKSTİL ATIĞININ PAZARLIK USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAKTIR.

İLAN

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Sivas Belediyesi mücavir alanları içerisinde bulunan atık giysi kumbaralarından toplanan yaklaşık 4 (dört) ton atık giysi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesine “c” fıkrasına göre şartnamesi dahilinde muhammen bedel üzerinden Pazarlık usulü satışı yapılacaktır.

İşin Türü

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Güvence Bedeli

4 Ton Atık Giysi

5.000,00 TL.

150,00 TL.

4.850,00 TL.

 

          İhalesi; 26 Eylül 2023 Salı günü saat 16:00 'da Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Gelir Müdürlüğünden 500,00.TL bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30'a kadar belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);

a-      Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi imza sirküleri,

b-      Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,

c-      Tebligat adresini gösterir belge,

d-     İhale teklif mektubu,

e-      Şartname bedelini, Geçici Teminatı ve Güvence Bedelini yatırdıklarını gösterir belgeyi ibraz etmeleri,

f-       İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir Müdürlüğünden Alınacak) ibraz edilecektir.

 

 

İLAN OLUNUR

Oluşturma Tarihi :18 Eylül, 2023

Okunma Sayısı : 635