Belediye Tarihi

Tarihçe 

  Sivas, tarih boyunca bir çok medeniyete yurt olmuş çok eski bir yerleşim yeridir. Kuruluşundan bugüne ikti­sadi, siyasî, askeri ve kültürel önemini daima muhafaza etmiş, Anadolu’nun bağrında çok özel bir yere sahiptir. Diğer bütün şehirlerde olduğu gibi, Sivas da içinde yaşayan nesillerin özellikleri ve kültürlerine göre gelişmiş ve şekillenmiştir.

  Tarihte belediye teşkilâtları henüz kurulmadan önce gönüllü kuruluşlarolan vakıf, lonca ve ahilik teşkilâtları şehrin ve hemşerilerinin her türlü ihtiyaçla­rını ve hizmetlerini görürlerdi. Diğer şehirlerde olduğu gibi Sivas'ta da halkın dini ve millî kültürleri sayesinde ku­rduğu bu örgütler; sağlık, ticaret, altyapı, imar ve zabıta hizmetlerini yürütüyorlardı. İmarethane, han, hamam, camii, medrese, köprü, hastane, kervansaray, çeşme, sebil, çarşı, bedesten gibi bayındırlık müesseseleri ve hiz­metleri vakıflar tarafından yapılırdı.
Osmanlılar döneminde belediye hizmetlerinin bir kısmı da kadılar ve naipler tarafından görülürdü. Narh işleri, öl­çü ve tartı teftişleri her nevi yapıların denetimi bunlar arasında idi. Zabıtanın diğer görevleri ise, her kaza da­iresi için ayrı ayrı tayin edilen ihtisap ağaları tarafından yerine getirilirdi. 


  1828 yılının şubat ayında İstanbul'dan gelen Padişah fermanı ile Sivas'ta İhtisap Ağalığı kurul­du. Bu tarihten 22 yıl önce yine belediyenin görevlerinden olan itfaiye hizmetlerinin yürütülmesi için Vali Mehmet Paşa tarafından 14 Ocak 1804 tarihinde Sivas'ta ilk itfaiye teşkilâtı kuruluşu gerçekleştirildi. Şehirde ayrıca, şehir kethüdası, çöplük subaşısı, böcekbaşı, mimarbaşı ve su­başı gibi görevliler de bulunurdu.

  Bugünkü mahiyetiyle belediyeciliğin temelleri Fran­sız ihtilâliile birlikte atıldığı bilinmektedir. Bizde ise bele­diyeler Tanzimat'tan sonra teşekkül etmeye başladı. Ül­kemizde belediye teşkilâtının kuruluşu İstanbul ve taşra­da ayrı ayrı zamanlarda ve birbirinden farklı olmuştur. Tanzimatı izleyen yıllarda Kırım Savaşının İstanbul'da meydana getirdiği sorunların çözümü amacıyla Fransız komün idaresinden esinlenerek İhtisap Nezareti'nin yeri­ne 16 Ağustos 1855 tarihinde kurulan İstanbul Şehrema­neti bizde bugünkü anlamda kurulan ilk belediye teşkilâ­tıdır.


  1864 yılında yayınlanan Vilayetlerin Umumi İdaresi­ne Dair Nizamname ile İstanbul dışında kalan vilâyet ve kaza merkezlerinde de belediye kurulması öngörülmüştü. Ancak bu gerçekleşmedi. 1867 yılında düzenlenen Daire-i Belediye Hizmetlerinin Vezaif-i Umumiyesi hakkında tali­matname ile taşrada belediye teşkilâtları kurulmaya baş­ladı. Sivas Belediyesi de bu tarihte kurulan ilk belediyeler arasındadır.

  Mevzuatın ilgili hükümlerine göre kurulan belediye teşkilâtları, bir başkan ve dört azadan oluşuyordu. Bele­diye başkanları memurlar arasından mutasarrıfça teklif edilir ve valinin onayıyla atanırdı. Meclis ise mahalli ihti­yar heyeti tarafından seçilirdi. 1877 yılında çıkan Vilâyet Belediye Kanunu ile belediye meclislerinin halk tarafın­dan seçilmesi, üye sayılarının arttırılması, başkanın ise meclis üyeleri arasından hükümet tarafından atanması hükmü getirilmişti. Bu sistem zaman zaman yapılan deği­şiklikler ile 1930 yılında yürürlüğe giren 1580 sayılı Belediye Kanunu ile 2005 yılına kadar devam etmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu ise 12 Temmuz 2005 tarihindeyayınlanarak yürürlüğe girmiştir.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivas Belediyesi'nin kuruluşu hakkında en sağlam bilgileri bize Sivas Vilâyet Salnameleri vermektedir. Hicri 1287 (1870 M.) tarihinde yayımlanmaya başlayan bu yıl­lıklar 1325 H.(1907 M.) tarihine kadar devam etmişlerdir. Sivas Vilâyeti Salnamesinin ilki hemen hemen Sivas Belediyesi'nin de kuruluş yılına rastlamaktadır.


  O günden bugüne dek görev yapan Belediye Başkan­ları şehrimize sayısız hizmetler vermişlerdir.1929 yılında şehrimize su getirilmiş ve ilk imar çalışmaları bu yılda ya­pılmıştır. (Belediye Başkanı Mustafa Hayri Sığırcı) 1932-1933 yıllarında su tesisat ve şebekesi ile şehre tatlı su ge­tirilmiş, 11 Mart 1934 yılında ise Paşabahçesi'ne (Paşa Fabrikası) elektrik santrali kurularak şehre elektrik ve­rilmiştir. (Belediye Başkanı Osman Hikmet Işık)

  En uzun dönem olarak Mehmet Rahmi Günay Beledi­ye Başkanlığı yapmıştır. Kale'nin Park haline getirilmesi, Ethembey Parkının alınması, Belediye Oteli, Düğün Salo­nu bulunan binaların yapılması, perakendeci ve toptancı hallerinin yapılması, mezbahanın kurulması Günay'ın Başkanlık döneminde olmuştur.

  Vali ve belediye başkanı olarak görev yapan Vali VARİNLİ zamanında Buğday Meydanı ve Bıçakçılar içinde istimlak çalışmaları, sanayii çarşısının başlangıcı, elektrik ve su şebekelerinin yeniden yapımı, otobüs terminalinin yerinin alınması gibi işler yapılmıştır.

  Ahmet DURAKOGLU zamanında ise soğuk hava tesisleri, su şebekesinin kısmi tevsii, Sanayii Çarşısı'nın tamamlanması, Atatürk Anıtı'nın yapımı, Sıcak Çermik Tesisleri'nin yapımı ve Belediye Sitesi'nin yapımını sayabiliriz.

  Belediye Başkanlarından Orhan Ekenel zamanında ise. Dikilitaşı Kepenek Caddesine bağlayan Gürsel Paşa Caddeleri istimlâk edilerek hizmete açılmıştır.


  Belediyenin makine ikmal tesislerine kavuşarak as­falt plentinin ilk oluşumu Belediye Başkanı Süleyman Çanka zamanında gerçekleşirken bu donemde araç; parkı güçlendirildi. Yeni yolların açılması ile Kapalı Çarşı ve Otogar inşaatı Süleyman Çanka dönemine rastlar. Kapalı çarşı ve Otogarın tamamlanması ise Bekir Timurboğa dö­neminde gerçekleşti. Ayrıca bu donemde Belediye Nikah Salonu, Yeni Buğday Pazarı, Karayolları ile Hal arasında ki köprünün yapımı gerçekleştirilmiştir. Şehrin ihtiyaçla­rım karşılayabilecek bir altyapının gerekliliğine inanılan Timurboğa döneminde altyapı hamlesine başlanmıştı. Kunduracılar Çarşısı inşaatı tamamlandı ve Bezazlar Çarşısı inşaatına başlandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezazlar Çarşısı inşaatı Temel Karamollaoğlu'nun döneminde tamamlandı. Ayrıca önceki donem başlayan altyapı bitirildi. Şehir genelinde asfaltlama hamlesi başla­tıldı. Huzurevi, Özürlüler Kültür Sitesi, Aşevi yapılarak hizmete başladı. Çocuk kreşi, Dar'ül Aceze inşaatlarının te­melleri atıldı. Meydan İş Merkezi yapılarak hizmete su­nuldu. Eski Cezaevi'nin olduğu bölgeye yeni yol açıldı ve o alana Saraybosna Parkı yapıldı. Şehrin muhtelif yerle­rinde birçok park ve çocuk oyun alanları yapıldı. Sebahattin Öztürk Spor Salonu yapıldı. Aydoğan (Fatih) ve Kılavuz Gecekondu Önleme Bölgeleri kuruldu. Sosyal Konutlar yapılarak dar gelirlilere tahsis edildi. Sosyal kültürel hizmetlere öncelik ve önem verildi. İmar uygulamaları (18.madde) yaygınlaştırıldı.

  Tarih ve kültür mirasımıza sahip çıkmak amacıyla Susamışlar ve Abdiağa Konaklarının restorasyonu, Gökmedrese restütisyon ve restorasyon çalışmaları, eski Sivas evleri özelliğini taşıyacak kale koruma imar planı, atıksu arıtma projesi, mezbahanın şehir merkezinden kaldırılarak yerine toplu konut ve iş merkezi kurulması, sıcak çermik imar planı, soğuk çermik imar planı, Gültepe mahallesi köprüsü, karaağaç köprüsü, 4.işletme kavşağı, Gültepe kavşağı, Mevlana cad. kavşağı, 80. yıl bulvarı, gecekondu önleme bölgeleri, Galericiler sitesi, Köy garajının yapımı, ahırlar bölgesinin yapımı, katı atık depolama alanı ve transfer merkezi, Asfalt plentinin yenilenmesi, çok katlı binalar için yangın merdiveni alımı Osman SEÇİLMİŞ in başkanlığı döneminde yapıldı.

 

2004-2009 yıllarında Sami AYDIN döneminde ise Atık Su Artıma Tesisi yapıldı.Paşabahçe Mesire Alanı, Aksu, Oğuzlar Parkı, Öğretmenler Parkı ve bölge parkları yapıldı.

 

Toplu Konut Projelerine öncülük edildi.Gıda Bankası, Hanımlar Kültür Merkezi, Engelliler Koordinasyon Merkezi, Gençlik Merkezi gibi merkezlerde hizmetler verildi.

 

Minibüsler kaldırılarak toplu taşımada birliktelik sağlandı.Tarihi Kent Meydanı Projesi, havuzlu kavşaklar, İstasyon ve Atatürk Caddelerinin düzenlenmesi, Bankalar Caddesinin yayalaştırılması projeleri gerçekleştirildi.


Oluşturma Tarihi :04 Kasım, 2014

Okunma Sayısı : 178838